Login / E-mail:    Hasło:
Znajdź ofertę pracy/praktyk/staży
Nowa strona już wkrótce. Zapraszamy!
Szukaj: branża: wykształcenie:
Projekty EFS
2010-04-27 22:12:05 ,  Co warto wiedzieć  ( 10666 )

Biuro Karier realizuje obecnie następujące projekty finansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki:

"Sprężyna kariery" http://www.sk.ath.bielsko.plCelem głównym projektu jest rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz poprawa jakości kształcenia w ATH,
zapewniające studentom szerokie wsparcie edukacyjne oraz zawodowe, zdobycie wysokiej jakości wykształcenia oraz
jak najlepszej pozycji na rynku pracy.

"Sprężyna kariery" to:

1. Program wyrównawcz z matematyki i fizyki:

  • bezpłatny kurs wyrównawczy, który odbędzie się we wrześniu z matematyki i fizyki dla osób przyjętych na I rok studentów,
  • przeprowadzenie bezpłatnych zajęć dodatkowych z matematyki i fizyki w czasie roku akademickiego, dla studentów I i II semestru.

2. Wdrożenie praktycznych elementów kształcenia – umożliwienie zainteresowanym studentom i absolwentom zdobycia doświadczenia zawodowego i umiejętności praktycznych podczas płatnych staży w przedsiębiorstwach.

3. Praktyki studenckie (szpitalne) dla kierunku Pielęgniarstwo.

4. Wsparcie studentów i absolwentów ATH na rynku pracy:

  • realizacja cyklu szkoleń z zakresu: aktywizacji zawodowej, samoocena umiejętności i predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem autotestów, rozmowa kwalifikacyjna, budowania własnego wizerunku,
  • realizacja warsztatów: autoprezentacja, wystąpienia publiczne, praktyczna strategia wykorzystania wizerunku, skuteczne negocjacje, jak założyć własną firmę, biznesplan w praktyce,
  • bezpłatne poradniki: Przewodnik po karierze, Moja firma-mój sukces,
  • zapewnienie studentom i absolwentom bezpośrednich kontaktów z pracodawcami w ramach: 12 edycji Targów Pracy wraz z wydaniem 12 edycji Przewodnika Targowego,
  • 6 edycji konferencji "Student na rynku pracy" - najbliższa 11 czerwca 2010(dyskusja o rynku pracy z udziałem absolwentów, pracodawców i przedstawicieli instytucji rynku pracy),
  • Przebudowa i aktualizacja strony internetowej Biura Karier w celu poprawy jej dostępności i funkcjonalności dla użytkowników.

 

"Przedsiębiorczość akademicka na start" http://www.start.polsl.pl/

Projekt ukierunkowany jest na promowanie innowacyjności oraz zakładania własnych firm. Skierowany jest do studentów i pracowników naukowych uczelni województwa śląskiego. 

 

W ramach projektu do uczelni zapraszani będą przedsiębiorcy i menedżerowie chętni do dzielenia się swoim doświadczeniem i udzielania cennych rad studentom oraz pracownikom naukowym myślącym o założeniu własnej firmy. Odbędą się bezpłatne szkolenia i doradztwo z zakresu min. otwierania własnej działalności gospodarczej.

TEMATYKA SZKOLEŃ:

1. Symulacyjna gra decyzyjna analiza przypadków 

Ukierunkowana na rozwój cech i postaw przedsiębiorczych, przygotowująca do podjęcia działalności gospodarczej w szczególności prowadzenia firm typu spin off, spin out. Podstawę analizy stanowią case study, uwzględniające specyfikę problematyki badawczej zespołu.

2. Skuteczne zarządzanie innowacyjnym przedsiębiorstwem 

Zasady funkcjonowania innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym firm typu spin off, spin out. Marketing relacyjny w innowacyjnym przedsiębiorstwie, formy i zasady współpracy z otoczeniem, mediacje i negocjacje biznesowe, globalizacja wykorzystywania zasobów, zarządzanie finansami, zarządzanie ryzykiem w małej firmie

3. Instrumenty doskonalenia funkcjonowania przedsiębiorstw, ich współpracy z uczelniami i otoczeniem biznesu 

Zapoznanie z koncepcją Business Angels, zasadami funkcjonowania Rynku NewConnect, funduszy Venture Capital, Private Equity, Seed Capital. Rynek kredytowy i leasingowy. Komunikacja nauki i biznesu. PR i marketing – mix pomysłów naukowych. Mediacja i negocjacje biznesowe. Bezpieczeństwo wykorzystywania ICT. Prawne i praktyczne aspekty transferu technologii, ochrona własności intelektualnej. Sposoby i techniki poznania potrzeb przedsiębiorców, schematy współpracy. Zasady i techniki komercjalizacji prac badawczych. Transfer technologii do biznesu. Możliwości pozyskiwania inwestorów. 

4. Dizajn 100% innowacyjności

Kreowanie wizerunku i marki poprzez identyfikację wizualną (strategia marki), negocjacje (komunikacja na drodze przedsiębiorca – projektant, wycena produktu, usługi, badania rynku, skuteczna autoprezentacja), współpraca z projektantem (od tworzenia założeń projektu do jego wdrożenia), proces wprowadzania nowego projektu na rynek. Szkolenia na temat projektowania uniwersalnego, zgodnego z zasadami ruchu „Design for All Europe” promującego dostępność dla wszystkich członków społeczeństwa, niezależnie od sprawności fizycznej i intelektualnej oraz pozycji społecznej.

5. Praktyczne aspekty prowadzenia działalności

Wizyta studyjna, połączona z obserwacją w przedsiębiorstwie typu spin off, spin out, oraz w instytucjach otoczenia biznesu: Parkach Naukowo – Technologicznych, Centrach i Inkubatorach Przedsiębiorczości, Agencjach Rozwoju Lokalnego itp.


Serdecznie zapraszamy!

 

AKADEMICKI PUNKT INFORMACJI BIZNESOWEJ - Biuro Karier ATH, pok. 148, bud. L 

tel. 33 8279 362

 

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE:


"Start" http://www.start.polsl.plProjekt ,,START - program promocji przedsiębiorczości w uczelniach wyższych w województwie śląskim" ukierunkowany jest na promowanie innowacyjności oraz zakładania własnych firm wykorzystuąjych nowoczesne technologie. Skierowany jest do studentów Politechniki Śląskiej, która jest Liderem programu i pięciu uczelni partnerskich: Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Akademii Techniczno-Humanistycznej, Politechniki Częstochowskiej, Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. J. Ziętka oraz Uniwersytetu Śląskiego.

W ramach programu START do uczelni zapraszani będą przedsiębiorcy i menedżerowie chętni do dzielenia się swoim doświadczeniem i udzielania cennych rad studentom myślącym o założeniu własnej firmy. Ponadto odbędą się bezpłatne szkolenia o następującej tematyce:

- skuteczna komunikacja interpersonalna;
- praca w zespole a przywództwo;
- metody twórczego rozwiązywania problemów;
- struktura biznes planu;
- podstawy formalno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej;
- wstęp do prawa własności intelektualnej;
- strategia;
- analiza rynku, produktu, klientów;
- plan marketingowy, plan zarządzania, zasoby ludzkie;
- analiza finansowa i plan finansowy;
- harmonogram realizacji;
- udoskonalenie biznes planu;
- zakładanie firmy, obowiązki formalno-prawne;
- rachunkowość i księgowość, zarządzanie finansowe, system podatkowy;
- negocjacje;
- zabezpieczenia prawne w relacjach biznesowych;
- motywowanie, zarządzanie personelem;
- zarządzanie projektami, narzędzia zarządzania projektami;
- PR i marketing w praktyce;
- własność intelektualna: prawo, ochrona, zarządzanie.

Dzięki szkoleniom i doradztwu uczestnicy projektu będą w stanie napisać własne biznes plany, które wezmą udział w konkursie ,,START – pomysł na biznes”. Laureatom konkursu zostanie zapewniona opieka doświadczonych przedsiębiorców, pod okiem których będą wdrażać w życie własny pomysł na biznes.

Program START realizowany jest w dwóch cyklach. Pierwszy przypada na rok akademicki 2009/10, natomiast drugi na rok 2010/11.

Ze szkoleń mogą korzystać studenci studiów stacjonarnych I, II lub III stopnia nieaktywni zawodowo (nie dotyczy to
studentów studiów podyplomowych): Politechniki Śląskiej, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, ATH w Bielsku, Politechniki
 Częstochowskiej, Uniwersytetu Śląskiego lub Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. J. Ziętka w Katowicach.


"Bądź przedsiębiorczy" http://www.bp-efs.ath.eu
Projekt "BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY" ma na celu promocję i rozwój przedsiębiorczości wśród mieszkańców województwa śląskiego przez tworzenie postaw kreatywnych i przedsiębiorczych oraz udzielenie kompleksowej pomocy dla osób myślących o samozatrudnieniu. Cel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych, takich jak:

    * promowanie przedsiębiorczości i samozatrudnienia
    * umożliwienie nabycia niezbędnych umiejętności z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej
    * podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie poczucia profesjonalizmu, motywacji i samooceny wśród Beneficjentów Ostatecznych
    * przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej
    * wsparcie pomostowe mające ułatwić utrzymanie płynności finansowej w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej
    * upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu przedsiębiorczości

Uczestnicy projektu wezmą udział w trwających 3 miesiące szkoleniach z zakresu:

  • przedsiębiorczość + rachunkowość

lub

  • przedsiębiorczość + język angielski


Zakres tematyczny szkoleń obejmuje:

 

Przedsiębiorczość (60 godz.) , w tym:

1.       Wstęp do przedsiębiorczości – 5 godz.

2.       Biznes plan – 15 godz.

3.       Zakładanie firmy – 15 godz.

4.       Prawo pracy – 10 godz.

5.       Aktywizacja zawodowa – 15 godz.

oraz do wyboru Rachunkowość (48 godz.) lub  język angielski (48 godz.).

DOTACJE

Ukończenie kursu stwarza możliwość ubiegania się o dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
w kwocie do 40.000,00 zł. Dotacje zostaną przyznane 10 osobom w ramach "Konkursu Biznes Planów". Laureaci konkursu
mogą ubiegać się o uzyskanie wsparcia pomostowego w wysokości do 1126,00 PLN na okres 6 miesięcy dla ok. 10 osób
oraz o przedłużone wsparcie pomostowe do 1126,00 PLN do 12 miesięcy miesięcy dla ok. 6 osób od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Autor:  Biuro Karier
Dla pracodawcy
Najnowsze oferty

Oferty pracy: Bielsko-Biała
Praca dla studentów, Oferty pracy dla studentów, dla studentów Jooble
jooble, oferty, Jobs
Biuro Karier
43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2, bud. L, pokój L317A
tel./fax +48 (33) 8279419
e-mail: biurokarier@ath.bielsko.pl
© 2009-2018 Biuro Karier ATH. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: ACI
Strona Biura Karier powstała dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.