Zawartość główna

Biuro Karier realizuje obecnie projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Projekt: Akademia Kompetentnego Studenta

Celem głównym projektu Akademia Kompetentnego Studenta jest wsparcie świadczenia wysokiej jakości Biura Karier funkcjonującego w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej poprzez poszerzenie oferty usług oraz objęciu bezpośrednim wsparciem doradczym 400 studentów i podniesieniu kwalifikacji pracowników Biura Karier.

Realizacja projektu przyczyni się do:

  • lepszego przygotowania studentów ATH do wejścia na rynek pracy;
  • kształtowania postaw przedsiębiorczych;
  • wzmocnienia kompetentnego potencjału kadrowego w Biurze Karier ATH;
  • zwiększeniu usług oferowanych przez Biuro Karier ATH.

Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez realizację indywidualnego poradnictwa zawodowego, podniesienie kompetencji studentów z zakresu kształtowania umiejętności ułatwiających wejście na rynek pracy (realizacja szkoleń w ramach projektu Akademia Rozwoju Kompetencji) oraz zacieśnieniu współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy i wspólną realizację zadań dostarczających informacji o rynku pracy w środowisku akademickim.

Rezultatem zaplanowanych działań będzie:

  • zwiększenie potencjału kadrowego w Biurze Karier (2 osoby; 1 i 1/2 etatu);
  • podniesienie kompetencji 2 pracowników Biura Karier w obszarze doradztwa zawodowego;
  • przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego wśród 400 os.;
  • podniesienie kompetencji 855 studentów w ramach Akademii Kompetentnego studenta (6 edycji);
  • wydanie 2 przewodników (Kompetentny student na rynku pracy, Własna firma)
  • organizacja we współpracy w Urzędem Pracy i Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół ATH 6 edycji Targów Pracy.

Wdrożenie zaplanowanych działań przyczyni się do stworzenia mechanizmu wparcia, którym zostaną objęci studenci przez 3 lata realizacji projektu oraz po projekcie zakłada się utrzymanie poszerzonej oferty usług Biura Karier.

Informacje o działaniach projektu będą zamieszczane na stronie www.biurokarier.ath.bielsko.pl

Oznaczenie środków UE

 

Poprzednie, zakończone projekty realizowane przez Biuro Karier: