Zawartość główna

Biuro Karier realizuje obecnie projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Projekt: Akademia Kompetentnego Studenta

Celem głównym projektu Akademia Kompetentnego Studenta jest wsparcie świadczenia wysokiej jakości Biura Karier funkcjonującego w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej poprzez poszerzenie oferty usług oraz objęciu bezpośrednim wsparciem doradczym 400 studentów i podniesieniu kwalifikacji pracowników Biura Karier.

Realizacja projektu przyczyni się do:

 • lepszego przygotowania studentów ATH do wejścia na rynek pracy;
 • kształtowania postaw przedsiębiorczych;
 • wzmocnienia kompetentnego potencjału kadrowego w Biurze Karier ATH;
 • zwiększeniu usług oferowanych przez Biuro Karier ATH.

Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez realizację indywidualnego poradnictwa zawodowego, podniesienie kompetencji studentów z zakresu kształtowania umiejętności ułatwiających wejście na rynek pracy (realizacja szkoleń w ramach projektu Akademia Rozwoju Kompetencji) oraz zacieśnieniu współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy i wspólną realizację zadań dostarczających informacji o rynku pracy w środowisku akademickim.

Rezultatem zaplanowanych działań będzie:

 • zwiększenie potencjału kadrowego w Biurze Karier (2 osoby; 1 i 1/2 etatu);
 • podniesienie kompetencji 2 pracowników Biura Karier w obszarze doradztwa zawodowego;
 • przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego wśród 400 os.;
 • podniesienie kompetencji 855 studentów w ramach Akademii Kompetentnego studenta (6 edycji);
 • wydanie 2 przewodników (Kompetentny student na rynku pracy, Własna firma)
 • organizacja we współpracy w Urzędem Pracy i Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół ATH 6 edycji Targów Pracy.

Wdrożenie zaplanowanych działań przyczyni się do stworzenia mechanizmu wparcia, którym zostaną objęci studenci przez 3 lata realizacji projektu oraz po projekcie zakłada się utrzymanie poszerzonej oferty usług Biura Karier.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z:  Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Informacje o działaniach projektu będą zamieszczane na stronie www.biurokarier.ath.bielsko.pl

Oznaczenie środków UE

Biuro Karier ATH jest zaangażowane w realizację projektu w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne.

 

Projekt: Find Your Inner Inventor 

Główne cele projektu koncentrują się na analizie potrzeb edukacyjnych uczniów szkół średnich w zakresie przedsiębiorczości, a w następnie na przygotowaniu kompleksowego programu szkoleniowego opartego na symulacji prawdziwego otoczenia biznesu i wykorzystującego warsztaty z zakresu kompetencji kluczowych, które przygotowują w innowacyjny sposób młodych ludzi do funkcjonowania na rynku pracy.

Opracowany w ramach projektu program szkoleniowy ma na celu rozwój umiejętności uczniów w zakresie przedsiębiorczości w praktyce, a także wskazanie możliwości przyszłego samozatrudnienia lub przyszłej kariery w biznesie.

Tytuł projektu: Find your inner invetor
Główna strona projektu: www.innerinventor.eu
Informacje o projekcie w języku polskim: www.dn.ath.bielsko.pl/index.php/projekty/projekt-find-your-inner-inventor 
Numer umowy: 2016-CZ01-KA202-024054
Akcja: KA2- Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
Erasmus+ Partnerstwa strategiczne

Czas trwania projektu: 30 miesięcy (09.2016 – 02.2019)
Partnerzy projektu:

 • VŠB – Technical University of Ostrava, Czechy (Koordynator)
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • University of Iceland, Islandia
E+

Poprzednie, zakończone projekty realizowane przez Biuro Karier: