Zawartość główna

Regulamin korzystania z serwisu biura karier

Definicje

Usługodawca - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, z siedzibą przy ul. Willowej 2, 43-309 Bielsko-Biała, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 547-194-37-84

Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług oferowanych przez Serwis, nie wymagających rejestracji (w szczególności studenci i absolwenci Akademii Techniczno-Humanistyczna, studenci i absolwenci innych uczelni, pracodawcy)

Usługobiorca - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która założyła konto w Serwisie i korzysta z usług oferowanych przez Serwis (w szczególności studenci i absolwenci Akademii Techniczno-Humanistyczna, studenci i absolwenci innych uczelni, pracodawcy)

Serwis - serwis internetowy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi, umieszczony pod adresem www.BiuroKarier.pwr.edu.pl

Usługa - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Serwisu, w szczególności publikowanie informacji o ofertach pracy, praktyk, staży, bezpłatnych szkoleniach, warsztatach itp., publikowanie wizytówek potencjalnych pracodawców, informacje z rynku pracy

Formularz rejestracyjny - formularz udostępniany przez Usługodawcę, który wypełnia Użytkownik w celu założenia Konta

Konto - zbiór zasobów, funkcji i uprawnień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisu

Profil - zespół informacji i danych opisujących Usługobiorcę, przekazywanych przez niego dobrowolnie w ramach funkcjonalności Konta

Regulamin - niniejszy regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa:
  • zasady korzystania przez Użytkowników i Usługobiorców z Serwisu Usługodawcy, znajdującego się na stronie biurokarier.pwr.edu.pl;
  • odpowiedzialność i uprawnienia Usługodawcy oraz Użytkowników i Usługobiorców, związane z korzystaniem z Serwisu;
  • zasady ochrony danych osobowych Użytkowników i Usługobiorców.
 2. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.
 3. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Regulamin Użytkownikom i Usługobiorcom przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.
 4. Użytkownik i Usługobiorca nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.
 5. Użytkownik i Usługobiorca są zobowiązani do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 6. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług z Użytkownikiem następuje z chwilą skorzystania z dowolnej Usługi oferowanej przez Serwis, nie wymagającej założenia Konta.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług z Usługobiorcą następuje z chwilą rejestracji w Serwisie, równoznaczną z założeniem Konta i akceptacją Regulaminu przez „przycisk wyboru”.

Zasady korzystania z serwisu

 1. Warunkiem korzystania z funkcjonalności Serwisu jako Usługobiorca jest zarejestrowanie się na stronie Usługodawcy: www.biurokarier.pwr.edu.pl.
 2. W przypadku pracodawców:
  • formularz rejestracyjny znajduje się na stronie głównej, przy wyborze opcji „Zarejestruj się” à„Konto firmowe”;
  • dostęp do samodzielnego dodawania ofert pracy/ praktyk/ staży następuje po otrzymaniu informacji mailowej potwierdzającej prawidłowe zarejestrowanie się w Serwisie (w przypadku niewłaściwego wypełnienia formularza rejestracyjnego konto pracodawcy nie zostanie aktywowane).
 3. W Serwisie nie mogą być publikowane treści o charakterze komercyjnym.
 4. W przypadku studentów/ absolwentów:
  • formularz rejestracyjny znajduje się na stronie głównej, przy wyborze opcji „Zarejestruj się”à„student/ absolwent”;
  • dostęp do funkcjonalności Serwisu następuje po otrzymaniu informacji mailowej potwierdzającej prawidłowe zarejestrowanie się w Serwisie.
 5. Usługobiorca dokonując rejestracji oświadcza, że:
  • dane podane przez niego podczas rejestracji są zgodne ze stanem faktycznym;
  • jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Zabrania się wprowadzania w Serwisie treści niezgodnych z prawdą, niezgodnych z przepisami prawa lub naruszających dobra osobiste osób trzecich.
 7. W przypadku stwierdzenia podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych danych Usługodawca ma prawo do:
  • wezwania Usługobiorcy do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości;
  • zablokowania Konta Usługobiorcy do momentu wyjaśnienia sprawy;
  • skasowania Konta Usługobiorcy.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Usługobiorcy, którego działania zostały uznane za szkodliwe lub niezgodne z treścią Regulaminu.
 9. Zabronione jest przekazywanie osobom trzecim danych dostępowych do konta Usługobiorcy (loginu i hasła).
 10. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć swoje dane z Serwisu. Usunięcie konta następuje po przesłaniu na adres biurokarier@ath.bielsko.pl informacji o rezygnacji z podaniem imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej.

Warunki techniczne

 1. Warunki techniczne korzystania z Serwisu są następujące:
  • dostęp do sieci internet;
  • posiadanie przeglądarki umożliwiającej wyświetlanie dokumentów w formacie HTML;
  • włączona w przeglądarce internetowej funkcja akceptowania plików cookies;
  • w przypadku Usług dedykowanych Usługobiorcom, posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Usługodawca oświadcza, iż nie jest dostawcą usługi internetu. Dostęp do niej, jak i do sprzętu komputerowego Użytkownik i Usługobiorca jest zobowiązany zapewnić sobie we własnym zakresie.
 3. Zważywszy na standardowe ryzyko związane z użytkowaniem sieci internet Usługodawca zaleca przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu jego minimalizacji.

Dane osobowe

 1. Usługobiorcy samodzielnie i dobrowolnie podają przy rejestracji swoje dane osobowe.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Usługodawca.
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe w celu prawidłowej realizacji Usługi oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 4. W celu prawidłowej realizacji Usługi Usługodawca zastrzega sobie możliwość powierzania przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 5. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony prywatności Użytkowników i Usługobiorców. Polityka prywatności stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Użytkownikowi i Usługobiorcy przysługuje prawo do wglądu, aktualizacji oraz poprawiania swoich danych.
 7. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.

Odpowiedzialność i uprawnienia

 1. Usługodawca dołoży należytej staranności w celu stałego i nieprzerwanego świadczenia Usługi.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Serwisu wywołane awariami, przerwami technicznymi, utratą danych lub działaniem siły wyższej.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń dodawanych przez pracodawców, jak również oferowane przez nich warunki pracy. Wszelkie spory z tym związane powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez udziału Usługodawcy.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub usunięcia informacji ze strony www.biurokarier.pwr.edu.pl bez podania przyczyny.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania na stronie www.biurokarier.pwr.edu.pl.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników i Usługobiorców. Zmiany wchodzą w życie od momentu publikacji zmienionego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu Cywilnego oraz pozostałe przepisy prawa polskiego.
 4. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 5. Ewentualne skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu mogą być składane na adres: biurokarier@ath.bielsko.pl. Usługodawca ustosunkuje się do nich w terminie 14 dni od ich otrzymania.

Załącznik nr 1

Polityka prywatności

Administrator Serwisu http://www.biurokarier.ath.bielsko.pl, którym jest Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są wprowadzane i przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisu biurokarier.pwr.edu.pl, poprzez stosowanie zabezpieczeń, ich poufność i ich wykorzystywanie zgodnie z poniższymi zasadami.

Rodzaje przetwarzanych informacji zbierane od użytkowników i usługobiorców

 • informacje, które Użytkownicy i Usługobiorcy przekazują Usługodawcy dobrowolnie, w tym dane osobowe niezbędne do świadczenia oferowanych przez Usługodawcę Usług;
 • uwagi lub reklamacje Użytkowników i Usługobiorców wykorzystywane w celu usprawnienia funkcjonowania Serwisu;
 • informacje i dane techniczne zbierane do celów statystycznych (ujawniane również osobom trzecim z zastrzeżeniem, iż dane te nie pozwalają na identyfikację poszczególnego Użytkownika lub Usługobiorcy) oraz służące poprawie funkcjonalności Serwisu, tj. między innymi adresy IP, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, ilość czasu spędzonego na danej stronie, frazy wpisywane w wyszukiwarkę, najczęściej oglądane przez Usługobiorcę Usługi;
 • informacje zbierane automatycznie przez inne systemy (np. Google Analytics) w celach statystycznych lub w celu oferowania dodatkowych funkcjonalności (np. przycisk „Lubię to” serwisu Facebook.com).

Uprawnienia usługobiorców w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych w serwisie www.biurokarier.ath.bielsko.pl

Zarejestrowanie się w Serwisie biurokariwe.pwr.edu.pl jest dobrowolną decyzją każdego Usługobiorcy. Każdy Usługobiorca ma zagwarantowaną możliwość samodzielnej kontroli swoich danych, poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i usuwanie. Każdorazowo Usługobiorca może zwrócić się do Administratora wysyłając e-mail na adres: biurokarier@ath.bielsko.pl.

Bezpieczeństwo informacji

Rejestracja i logowanie w Serwisie następuje za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zapewnia ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Pojęcia:

 • cookie - mały plik tekstowy zapisywany przez przeglądarkę na komputerze, z którego w danej chwili korzysta Użytkownik lub Usługobiorca. Wykorzystywane są do przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika lub Usługobiorcy bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Użytkownika lub Usługobiorcę w Serwisie.
 • adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika
  lub Usługobiorcy,
 • protokół SSL - standard szyfrowania transmisji danych w Internecie, wykorzystywany podczas rejestracji i logowania, znacząco utrudniający przechwycenie dostępu do Konta Usługobiorcy.